Informatie

Algemeen

Basisschool Klim-Op is één van de 13 katholieke scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Er is een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, mevr. M. Schuurman, bestuurt de stichting en is tevens belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Haar kantoor, het bestuursbureau, bevindt zich in Enter. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid. Het directeurenberaad Twenterand, waarin ook de directeur van onze school Henri Raanhuis zitting heeft, vormt in feite de motor van de organisatie en adviseert het College van Bestuur. Verder ontwikkelen de directeuren in de verschillende beleidscommissies beleidsvoorstellen. Op school heeft de directeur de dagelijkse leiding. Hij is het aanspreekpunt voor ouders en personeel. Wanneer hij afwezig is, kunt u zich richten tot de vervangend directeur Regine Wilmink. De directeur laat zich adviseren door o.a. het team, de medezeggenschapsraad, het schoolforum en de ouderraad.

Daarnaast neemt SKO-Twenterand deel aan het Samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) regio Twente Noord. Op 1 februari 2013 is in het kader van passend onderwijs dit samenwerkingsverband ontstaan door samenvoeging van een zevental oude samenwerkingsverbanden. Het nieuwe samenwerkingsverband telt 120 basisscholen en een aantal voorzieningen voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een centraal specialistencentrum. Er is één algemeen coördinator, dhr. P. Verbrugh. Het samenwerkingsverband is collectief verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg aan leerlingen.

Informatieboekje

In het informatieboekje vindt u allerlei praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2020-2021, zoals telefoonnummers van de directie, een klasgenootje, de ouderbijdrage, medezeggenschap, ouderhulp en vakanties.

Schoolgids

Met de schoolgids willen wij ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen informeren over het onderwijs op onze school. U vindt onder andere informatie over de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor leerlingen, wat de ouders van school kunnen verwachten en wat wij van de ouders verwachten.

’t Kuierjournaal

‘t Kuierjournaal is een nieuwsbrief die tweewekelijks verschijnt. Daarin staat alle voor u belangrijke informatie vermeld, bijvoorbeeld data van de ouderavonden, activiteiten voor kinderen en/of ouders, mededelingen, invulstrookjes etc.
Voor een overzicht van de gepubliceerde Kuierjournaals zie de sidebar aan de rechterkant, door op de link te klikken zal er een pdf geopend worden.

Afstemming onderwijs en opvang

Basisschool Klim-Op vindt het belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door de samenwerking van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma. Dit geeft kinderen rust en het maakt het voor de ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk te combineren. Columbus Junior met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang, is hierin een belangrijke partner voor ons. De vestiging Kiddo heeft in ons prachtige gebouw twee groepsruimtes voor kinder- en peuteropvang en twee voor buitenschoolse opvang en hebben een eigen ingang. Peuteropvang de Speeldoos kent vier groepen en is acht dagdelen per week geopend. Heeft een peuter extra aandacht nodig wat betreft de taalontwikkeling, dan kan er gebruik worden gemaakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Deskundigen van buiten naar binnen

Mede in het kader van passend onderwijs werken we ook veelvuldig samen met allerlei externe deskundigen. Ook hier is het belangrijk om als een team te werken. Samen nadenken over wat onze leerlingen nodig hebben en wie dat eventueel kan bieden. Daarom kunnen kinderen van onze school die een logopedische behandeling nodig hebben, in ons gebouw ook  logopedie krijgen.Deze behandeling wordt verzorgd door een logopedist van Logopedie Rijssen. Daarnaast is er wekelijks een kinderfysiotherapeut van Fysio Haarstraat aanwezig om kinderen van onze school met klachten of motorische problemen te begeleiden.

Pestprotocol

Wij willen kinderen in een veilige omgeving de ruimte bieden om optimaal te groeien en uitzicht geven op zelf kunnen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

Vakantierooster

Hier staan de schoolvakanties en de vrije dagen vermeld. Als richtlijn worden de adviesdata van het ministerie van het onderwijs gehanteerd.

Verlofaanvraag

Een aanvraag voor extra verlof moet zo mogelijk twee weken van tevoren zijn ingediend op het daarvoor bestemde formulier. Deze is verkrijgbaar bij de directie of hier te downloaden.Dit verlof kan alleen verleend worden als er sprake is van gewichtige omstandigheden, waardoor het verlof strikt noodzakelijk wordt. Voorbeelden hiervan staan vermeld in het informatieboekje.

Aanmeldingsformulier

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, kan het wettelijk op onze school worden toegelaten. Op 20 januari 2021 houden wij open huis. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor informatie op onze school. Tevens wordt u dan in de gelegenheid gesteld om uw kind te laten inschrijven. Wanneer u niet van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij school of deze hier downloaden en daarna inleveren bij de directie.

informatieboekje
2020-2021
schoolgids
2020-2021
vakantierooster
2020-2021
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier

Kuierjournaals

14-08-2020

28-08-2020

11-09-2020

25-09-2020

09-10-2020

30-10-2020

13-11-2020

27-11-2020

11-12-2020

08-01-2021

22-01-2021

05-02-2021

19-02-2021

12-03-2021

26-03-2021

16-04-2021

30-04-2021

28-05-2021

11-06-2021

02-07-2021