Informatie

Onder de menuknop 'Informatie' vindt u hopelijk alles wat u te weten wilt komen over onze school.
In het informatieboekje vindt u allerlei praktische informatie. Met behulp van de schoolgids informeren wij u over ons onderwijs en daarnaast maken we gebruik van het ouderportaal en de app van Klasbord. Op het moment dat leerlingen starten op school, ontvangen de ouders een unieke code, waarmee zij zich snel en veilig kunnen registreren. Verder vindt u hiernaast ook een formulier voor aanmelding en voor aanvraag verlof, het pestprotocol en het vakantierooster.
Door op de link te klikken in de sidebar aan de rechterkant van deze pagina kunt u een document, formulier of protocol openen.

Algemeen

Basisschool Klim-Op is één van de 13 katholieke scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Er is een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, mevr. M. Schuurman, bestuurt de stichting en is tevens belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Haar kantoor, het bestuursbureau, bevindt zich in Enter. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid. Het directeurenberaad Twenterand, waarin ook de directeur van onze school Henri Raanhuis zitting heeft, vormt in feite de motor van de organisatie en adviseert het College van Bestuur. Verder ontwikkelen de directeuren in de verschillende beleidscommissies beleidsvoorstellen. Op school heeft de directeur de dagelijkse leiding. Hij is het aanspreekpunt voor ouders en personeel. Wanneer hij afwezig is, kunt u zich richten tot de vervangend directeur Regine Wilmink. De directeur laat zich adviseren door o.a. het team, de medezeggenschapsraad, het schoolforum en de ouderraad.

Daarnaast neemt SKO-Twenterand deel aan het Samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) regio Twente Noord. Op 1 februari 2013 is in het kader van passend onderwijs dit samenwerkingsverband ontstaan door samenvoeging van een zevental oude samenwerkingsverbanden. Het nieuwe samenwerkingsverband telt 120 basisscholen en een aantal voorzieningen voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een centraal specialistencentrum. Het samenwerkingsverband is collectief verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg aan leerlingen.

informatieboekje
2023-2024
schoolgids
2023-2024
vakantierooster
2023-2024
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier