Ouders

Oudervereniging

De ouders / verzorgers van de kinderen die basisschool Klim-Op bezoeken zijn lid van de oudervereniging. Deze vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en de ouders te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee teamleden, Janco Abbink en Caroline van der Steen, en twee ouders, Linda Heuten en Barry Rikkert. Deze leden worden elk eens in de drie jaar door hun eigen geleding of achterban gekozen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken, voorstellen te doen aan het schoolbestuur en standpunten kenbaar te maken. Er is een gemeenschappelijke MR (GMR) die schooloverstijgende zaken regelen. Deze zaken hebben uiteraard betrekking op het beleid van de scholen die onder het bestuur vallen.

Schoolforum

In het schoolforum zitten ouders die onafhankelijk willen meepraten over visie, doelstellingen en beleid op korte en lange termijn van onze school. Het geeft de directie de gelegenheid van ouders te horen wat zij vinden van de gang van zaken op school en te polsen over nieuwe plannen.